CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam: T2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1930 - 1945)
 • Nhóm Tác giả: Trịnh Nhu, Trần Thị Bích Hải, Nguyễn Bình...
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - H.
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:1115 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:40225
 • Mã Dewey:324.25970751
 • Đơn giá:167000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Đảng cộng sản Việt Nam, Biên niên sử, Lịch sử
 • Chủ đề: Đảng cộng sản Việt Nam
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Trình bày những sự kiện phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930-1945).
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề